post-image
user

روی جلد کتاب تاریخ نقاشی قزوین

هنرنقاشی فرآیندی بودکه دردستان توانمند نقاشان فضایی رابوجود آوردند که نسخه های خطی ،مفاهیم وروایت هارابه تصویرمزین کنند،واین فرصتی بود که این فرایند درقزوین به آن دوچندان پرداخته گردد.نقاشی این دوره بینابین نسخه خطی واندیشه نقاش درهم آمیخته وتصویری بوجود آورده که خیال نقاش در ورای عالم وجود شکل گرفته است.قزوين به عنوان پايتخت پذيراي شاه و گروه كثيري از همراهان و ملازمان او شده كه هنرمندان نيز جزو اين گروه بودند. با آمدن هنرمندان آثار هنري و از جمله نقاشي ديواري نيز شكل گرفت .توجه هنرمندان قزوين به تحول و كليشه اي نكردن هنر نقاشي در چارچوب و كادر بندي كه در مكتب تبريز مشاهده مي شد ؛ داشتن فضاي باز و فراغ خاطر ، دورنمايي خاكستري ، ساختار شكني در كادربندي و ارتباط فضاي بيرون به فضاي درون اثر را كه برداشتي آزاد و با جسارت از مكتب هرات مي باشد را شيوه كار خود قرار دادند .

برای پسندیدن و یا نظر دادن وارد شوید. اگر عضو شمه نیستید ثبت نام کنید